Det kristna dopet

Vad innebär dopet?

a) Dopet handlar om Jesus - att han dog, blev begravd och uppstod för vår räddning

Romarbrevet 5:12
Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.

Romarbrevet 3:23
Alla har syndat och saknar härligheten från Gud

Vi är alla syndare, som är förlorade utan Gud. Inte på grund av vad vi har gjort eller inte gjort, utan på grund av att hela mänskligheten är i syndens tillstånd. Genom en människa, Adam, kom synden in i världen och genom honom är vi alla syndare. Vi har alla syndat genom att vända oss bort ifrån Gud. Vi vill vara vår egen Gud och gå vår egen väg. Det är tillståndet av synd som är vårt problem, vi står med skuld inför Gud, hela världen är under Guds rättvisa dom. Det är denna allvarliga situation som gör att vi behöver frälsning.

Romarbrevet 5:8, 10
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare... Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.

Gud sände sin son Jesus Kristus hit till jorden, för att dö och uppstå för vår räddning. Den död vi förtjänar är den som Jesus tog på sig. Han var fullkomlig och behövde inte frälsas, men dog i vårt ställe. Som representant för oss syndare bar Jesus vår synd och Guds dom drabbade honom istället för oss.

Romarbrevet 5:17-18
Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus. Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv.

Evangelium är de goda nyheterna om att Gud frälser syndare. Redan här och nu kan vi få Guds förlåtelse och få upprättad gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Vår frälsning är enbart ett verk av Gud. Det är inget vi kan prestera eller förtjäna. Det är bara på grund av en - Jesus.

Romarbrevet 6:3-5
Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans.

Genom tro och dop förenas vi med Kristus och det Jesus gjorde gäller då oss.

I dopet bekräftas det Nya Förbundet, det förbund som invigdes genom Jesu död på korset. Korset och dopet hör samman. Det finns ett kors rest över dopgraven. Försoning, förlåtelse, nytt liv, det är dopets innebörd. Det är därför en människa måste omvända sig till Gud och låta döpa sig i Jesu Kristi namn. På det att hon må få förlåtelse för sin synd och ett evigt liv.

Dopet är alltså inte bara en symbolisk handling, inte endast en yttre rit; det är ett faktiskt handlande från Skaparen själv då han för oss över från ett gammalt tillstånd till ett nytt. Likt Israeliterna som fördes genom Röda havet och räddades från Egypten, likt Noa och hans familj som genom Arken fördes från den gamla världen in i en ny. Båda dessa bilder används av Nya Testamentets texter för att förklara dopets skeende.

Dopet är ett av kyrkans sakrament, precis som Herrens måltid också är.
Sakrament betyder nådemedel, vilket innebär att Gud handlar med oss i dopet, bekräftar och beseglar vår tro genom sin helige Ande.

b) Dopet handlar om tro och omvändelse

Apostlagärningarna 2:38
"Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

Jag ger respons på det Gud gör i mitt liv, sätter min tro till Kristus, vänder om i en ny riktning och bekräftar det genom att bli döpt i vatten.

Dopet är en lydnadshandling eftersom Jesus har uppmanat till det.
Efter hans död, begravning och uppståndelse, innan han lämnar jorden säger han:

Matteus evangelium 28:19
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn"

Dopet är en proklamation av att jag är en syndare - jag dör med Kristus i hans död.
Dopet är en proklamation av mitt nya liv - jag uppstår med Kristus i hans uppståndelse.

Den som blir döpt säger: Jesus är min Gud, som dog på korset för mig, blev begravd och uppstod ifrån de döda. Min tro är i honom och min frälsning kommer från honom.

c) Dopet gör vår tro på Kristus synlig

"Ett yttre tecken på en inre övertygelse"

Mönstret genom Apostlagärningarna är att den enda offentliga handlingen av bekännelse, att göra sin tro på Kristus synlig, var att bli döpt - inte att räcka upp handen i en gudstjänst, gå fram till altaret eller att be frälsningsbön.

Apostlagärningarna 8:12
Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.

Apostlagärningarna 16:30-33
Sedan förde han ut dem och frågade: "Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?" 31 De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj." 32 Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. 33 Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast.

Varför ska jag bli döpt?

a) I dopet får mitt gamla liv utan Kristus ett slut

Romarbrevet 6:6
Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.

Kolosserbrevet 2:11-12
"...då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet."

Vårt problem är synden. Då talar vi inte om felsteg och misstag, utan om olydnad och uppror mot Guds ord och Guds vilja.

Lösningen är Kristus. På grund av att Jesus dog och uppstod är syndens makt bruten. Vi kan bli förlåtna och få ett nytt liv.

I dopet får jag proklamera att jag är en syndare. Jag är förlorad utan Gud. Jag dör med Kristus i hans död. Mitt gamla liv utan Kristus får ett slut.

Jag är inte perfekt eller felfri, men jag är en del av Guds nya skapelse och har en ny riktning.

b) I dopet proklamerar jag mitt nya liv i Kristus

Romarbrevet 6:4-5
Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans.

I dopet uppstår jag med Kristus i hans uppståndelse.
I Kristus har vi ett nytt liv, ett evigt liv tillsammans med honom.
Det ger oss hopp bortom graven att vi ska få vara med Kristus för evigt.

2 Korintierbrevet 5:17
Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit.

Dopet är en proklamation av en ny identitet och en ny ställning inför Gud.
Jag är förlåten!
Jag är född på nytt!
Jag är försonad med Gud!
Jag är rättfärdig!

c) I dopet proklamerar jag att jag nu tillhör Guds folk, hans församling

Galaterbrevet 3:27-28
Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

1 Korintierbrevet 12:13, 27
I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss... Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Vi döps in i Kristi kropp vilket betyder att vi döps in i kyrkan. Kyrkan är Kristi kropp och som troende är vi lemmar i kroppen i församlingen och utgör en viktig del av Guds församling.

1 Timoteus brev 4:6
När du lägger fram detta för bröderna, är du en god Kristi Jesu tjänare, som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt.

Judas brev 1:3
Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

Vi döps även in i kyrkans tro, den apostoliska tron på Gud Fadern, Sonen och den helige Ande. Dopet innebär inte att kyrkan beseglar människors privata tro utan innebär snarare att människan bejakar kyrkans tro. Denna tro sammanfattas i den apostoliska trosbekännelsens tre artiklar om Fadern, Sonen och Anden.

Sedan är livet ett ständigt växande i denna tro, vilket inte är en privatsak utan något som sker tillsammans genom gudstjänst, gemenskap och genom Ordet och Anden. På många ställen i Nya Testamentet talas det om "tron" inte som en personlig förtröstan endast utan även som kyrkans gemensamma tro. När man låter döpa sig ansluter man sig till kyrkans tro och låter sig undervisas och byggas upp i denna tro genom hela livet.

Vem ska bli döpt?

Varje person som tror på Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre.

Markus evangelium 16:16
Den som tror och blir döpt skall bli frälst

En troende är någon som har insett att vår synd skiljer oss från Gud. Jesus betalade priset och tog straffet för vår synd på korset för att försona oss med Gud. Genom att tro på honom och ta emot hans förlåtelse så börjar ett nytt liv på insidan och han förvandlar oss inifrån och ut. När jag har kommit till den punkten att tro på Jesus som min Frälsare och vill följa honom, då är jag redo att bli döpt.

Dopet är något som gäller alla som tror på Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre. Det spelar ingen roll vem du är eller varifrån du kommer - när tron har landat är det naturliga steget att låta döpa sig.

Hur går dopet till?

I Bibeln sker alla dop genom nedsänkning.

Ordet döpa betyder "doppa, att sänka ner under vatten".

De dop som står beskrivna i Bibeln var genom nedsänkning. Till exempel:

Matteus evangelium 3:16
"När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet."

Apostlagärningarna 8:38-39
"... och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet..."

Genom nedsänkningen illustreras begravning och uppståndelse.

Jag sänks ner helt i vattnet och reses sen upp igen. Jag begraver mitt gamla liv och uppstår till ett nytt liv tillsammans med Kristus.

Martin Luther. 1483 - 1546 - grundare till Lutherska kyrkan.

Luther föreskriver alltid dop genom neddoppning med upptagning, då han skriver i sin katekes om "den gamle Adams dränkning". I Luthers bok "Sermon vom Sakrament der Taufe" kan man läsa: För det första: Dop heter på grekiska Baptismos, och på latin; mersio, det är, när man neddoppar någonting helt och hållet under vatten, så att det slår tillsammans där över. Och det på många ställen ej längre är brukligt, att nedsänka eller doppa i dopvattnet, utan man begjuter endast med handen ur dopvattnet: Så borde det ändå så vara, samt vore rätt, att man efter ordets ordalydelse, helt och hållet sänkte ned och döpte var och en som döpes, samt åter drog honom därur.

Ty utan tvivel kommer också i det tyska tungomålet ordet Taufe = dop från tief = djup, emedan man neddoppar djupt i vatten dem, man döper. Detta fordrar även dopets betydelse; ty det betyder, att den gamla människan och den syndiga födseln av kött och blod skall helt och hållet vara fördränkt genom Guds nåd. Därför borde man göra betydelsen tillfylles och giva ett rätt och fullkomligt tecken.

Frälser dopet?

Dopet i sig är inte frälsande och kan inte föda oss på nytt.
Dopet är en proklamation av frälsning och pånyttfödelse.

Efesierbrevet 2:8-9
Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Vi blir frälsta av nåd från Jesus. Han som är Gud, levde utan synd, dog för vår synd, blev begravd och uppstod från graven - det är honom som vi minns och förenas med i dopet. Frälsningen är en oförtjänt gåva utifrån obeskrivlig kärlek genom tron på Kristus.

En vigselring är ett tecken som pekar på en relation med sin man/fru. Utan relationen har ringen inget värde.På samma sätt är dopet ett tecken som pekar på min relation till Jesus. Dopet har ingen betydelse om det inte handlar om Jesus. Då blir jag bara blöt.

När ska jag bli döpt?

Så snart du har börjat tro.

Apostlagärningarna 2:41
De som då tog emot hans ord döptes... den dagen...

Vi tror på processer och inte på press. Vi tror på riktning och inte på perfektion. Men var drar man linjen? Vad är tecknet på att Jesus har funnit mig?

Dopet är en bekräftelse på att tron funnit dig.
Man är universellt överens om att dop är kopplat till starten av det kristna livet.
Dopet är inget mål, det är bara början - starten på ett nytt liv tillsammans med Jesus.

Vad gäller med barndop?

I Bibeln förekommer inte ordet barndop eller vuxendop utan det som praktiseras i alla sammanhang omnämnda i bibeln är troendedop. Alla exempel på dop i Bibeln följer en individs beslut att tro på Jesus som sin Frälsare. Bibeln säger inte till oss att bekräfta vårt dop, men att dopet är vår bekräftelse. Inte att tro på vårt dop, men att tro och bli döpt.

I Bibeln ser vi föräldrar som tar sina barn till Jesus. Han tog dem till sig, bad för dem och sa åt oss att välkomna dem. Men han döpte dem inte och han sa inte åt någon annan att göra det heller. Så det verkar mest bibliskt att vänta tills barnet har gjort ett personligt beslut att tro på Jesus.

De enda människor som Nya Testamentet specifikt nämner med namn utifrån att ha blivit döpta var troende vuxna. Att påstå att de döpte spädbarn är att påstå för mycket och att tvinga Bibeln att tala när den är tyst.

Har man blivit döpt som spädbarn så skedde det dopet utifrån föräldrarnas tro och övertygelse. När man själv börjar tro på Jesus kan man få bli troendedöpt, utifrån att Bibeln talar om att vi ska bekräfta vår egen tro genom dopet.

Vad ska jag göra om Guds ord träffat mig och jag upplever att Gud drar i mig?

Tro, omvänd dig och bli döpt.

Apostlagärningarna 2:37-38
När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder lir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

Det finns inget du kan göra för att bli en kristen. Det är Guds nåd. Han älskar dig. Vi finner inte tron - tron finner oss.

Om Gud drar i dig - ge respons på det Gud gör i ditt liv, sätt din tro till Kristus, vänd om i en ny riktning och bekräfta det genom att bli döpt i vatten. Bli döpt i Faderns och Sonens och den helige Andes namn - för att visa att din tro är till Kristus och hans verk i dig.